زیرباران
بیاقدم بزنیم

حرف
نشنیده ای به هم بزنیم

نوبگوییم
ونوبیندیشیم

عادت
کهنه رابه هم بزنیم

و
زباران کمی بیاموزیم

که
بباریم وحرف کم بزنیم

کم
بباریم اگر،ولی همه جا

عالمی
رابه چهره نم بزنیم

سخن
ازعشق خودبه خودزیباست

سخن عاشقانه ای به هم بزنیم

قلم
زندگی به دل زیباست

زندگی
رابیارقم بزنیم

سالکم،قطره
هادرانتظارتواند

زیرباران
بیاقدم بزنیم

/ 1 نظر / 17 بازدید